Všeobecné podmienky

 • rezervácia pobytu je platná po zaplatení dohodnutej zálohy. Ubytovateľ (sprostredkovateľ) po obdržaní zálohy vystaví ubytovací poukaz a to pre zákazníka, ubytovateľa a jedna kópia ostane pre CA a to v prípade,že sa jedná o sprostredkovanie ubytovania.
 • každú zmenu v termíne a počte účastníkov je zákazník povinný oznámiť. Počet osôb uvedený na ubytovacom poukaze nie je možné zmeniť bez predchádzajúcej dohody . Pobyt so psom je dovolený len po dohode.
 • nástup na pobyt je vždy po 14.00 hod. prvého dňa a v hotovosti uhradiť doplatok celkovej ceny pobytu.
 • odchod z pobytu pred 10.00 hod. posledného dňa pobytu.
 • pri nástupe na pobyt je zákazník povinný preukázať sa platným Ubytovacím poukazom a občianskym preukazom resp. cestovným pasom.
 • zákazník je povinný najneskôr 3 dni pred pobytom telefonicky kontaktovať ubytovateľa a dohodnúť sa na presnom čase nástupu na pobyt.
 • v prípade, že zákazník bez predchádzajúceho oznámenia nenastúpi v stanovený deň nástupu na pobyt, pobyt je ku dňu nástupu považovaný za stornovaný.
 • zákazník sa zaväzuje, že prípadnú škodu na ubytovacom zariadení a jeho vybavení, ktorú spôsobí počas pobytu, uhradí ubytovateľovi v plnej výške najneskôr v deň ukončenia pobytu.
 • zákazník má v odôvodnenom prípade nárok na reklamáciu a to v prípade nedodržania deklarovaných ubytovacích podmienok.
Výška zálohy za pobyt
Vianoce - nový rok 50%
Veľká noc 50%
Zimné prázdniny 30%
Leto 30%
Po vzajomnej dohode možno výšku upraviť.
Storno podmienky
 • pri zrušení pobytu zákazníkom viac ako 30 dní pred dňom nástupu na pobyt je storno poplatok 10% zo zaplatenej zálohy
 • pri zrušení pobytu zákazníkom 30 až 11 dní pred dňom nástupu je storno poplatok 30 % zo zaplatenej zálohy
 • pri zrušení pobytu zákazníkom 10 až 3 dní pred dňom nástupu je storno poplatok 50 % zo zaplatenej zálohy
 • pri zrušení pobytu zákazníkom 2 a menej dní pred dňom nástupu na pobyt je storno poplatok 100 % zo zaplatenej zálohy, zrušiť pobyt je možné iba písomnou formou!
AGENTÚRA
NAŠE KURZY
Czech republic 28.20 CZK 1 EUR
Poland 4.30 PLN 1 EUR
Great Britain 0.79 GBP 1 EUR
United States 1.20 USD 1 EUR
LYŽIARSKE STREDISKÁ
INFORMÁCIE
Správa objektov