Čo je register partnerov verejného sektora?

Čo je Register partnerov verejného sektora?

Od 1.2.2017 bol zriadený Register partnerov verejného sektora. Je to informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o tzv. partneroch verejného sektora. Partnerom verejného sektora sú osoby, ktoré prijímajú peniaze od štátu, resp. verejných inštitúcií, uzatvárajú so štátom zmluvy, majú pohľadávku voči štátu alebo verejným inštitúciám. Ďalej sú to aj subdodávatelia a zdravotné poisťovne. Ak chcú partneri verejného sektora obchodovať so štátom, zúčastňovať sa verejných obstarávaní, tak sa musia registrovať do Registra partnerov verejného sektora. Bez registrácie v Registri partnerov verejného sektora nie je možné žiadať prostriedky z verejného rozpočtu alebo sa zúčastňovať verejných obstarávaní.

súd, kladivo

 

Dôvody zriadenia Registra partnerov verejného sektora a odlišnosti od pôvodného Registra konečných užívateľov výhod

Kým nebol zriadený Register partnerov verejného sektora, fungoval tzv. Register konečných užívateľov výhod. Register partnerov verejného sektora nahradil pôvodný Register konečných užívateľov výhod. Dôvod bol ten, že Register konečných užívateľov výhod bol limitovaný len na verejné obstarávanie. Verejné prostriedky v rámci verejného obstarávania však predstavujú približne len 20% celkových verejných výdavkov. Naproti tomu, Register partnerov verejného sektora má plošný charakter z hľadiska prístupu k verejným financiám. Nie je limitovaný len na procesy spojené s verejným obstarávaním.

telefonicky

 

Ďalším dôvodom pre zavedenie Registra partnerov verejného sektora bol ten, že v Registri konečných užívateľov výhod stačilo predložiť čestné vyhlásenie o konečných užívateľov výhod (osobu, ktorá má konečný úžitok z obchodovania so štátom). To sa ukázalo ako nedostatočný spôsob identifikácie tohto konečného užívateľa. Register partnerov verejného sektora zaviedol sprísnený spôsob overenia konečného užívateľa výhod.

Osoby, ktoré boli registrované v Registri konečných užívateľov výhod, sa automaticky považovali za zapísané v Registri partnerov verejného sektora. Ako sme však uviedli, nový register kladie vyššie nároky na identifikáciu konečného užívateľa výhod. Preto aj osoby, ktoré boli automaticky zapísané v Registri partnerov verejného sektora (z dôvodu registrácie v Registri konečných užívateľ výhod) sa museli do 31.7.2017 preregistrovať a identifikovať konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. V opačnom prípade boli vymazané z Registra partnerov verejného sektora.